GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic Hua Mu-Lan (Xin Shen Opera); The Stele of the Broken Hearts (Mei Shen Opera); The Pitiful Fong and Yin (Xin Yun Opera); Fong-Jiao Drowning Herself (Mei Shen Opera); Hua Mu-lan: Zhong Yun-shan as Liu Dan-yu; Liang Su-Qin as Hua Mu-lan; Bai Xin-fen as He ting-yu; Shi Su-de as Chen Biao; Luo JIa-hui as The King of Tujue; Zheng Pei-ling as Hua Mu-hui; Fu Biao-an as HUa HU; and Bi Zhi-ming as Li Sheng. The Stele of Broken Hearts: Zhong Yun-shan as Hai Ping; Xian Jian-li as Yu Shuang; Liang Jin-guo as Ma Yuan; Hong Lin-nv as Chun Xiang; Luo Xin-feng as Mr. Cai; and Yuan Miao-zhen as the madame. The Pitiful Fong and Yin: Lin Jia-shen as Ma Yuan-jun; Xian Jian-li as Fong Cai-fong; Yu hua-fang as Cui Yin-niang; Xin Xin-bo as Yu He-yun; Xiao Gan-luo as Wen Biao; Yuan Li-xiang as Mao Shi-xue; Mai Chu-nong as Fong Er-nai; He Yan-yan as Fei yan; and Li Jin-fang as Yu Shan-jie. Fang Jiao Drowns Herself: Zhong Yun-shan as Li Dan; Wu Jun-li as Fang Jiao; Liang Jin-guo as Ma Di; Lu Li-qing as Ms. Wen; and Xiao Gan-luo as Hu Fa.
Object ID
1999.055.005.048