GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
tape, magnetic The Plum Blossom in the Golden Vase (Jin Ping Mei) The Beauty of the Time Si-Ma Xiang-Ru The Dreams of the Red Chamber Plum Blossom in the Golden Vase: Jiang Fong as Wu Song; Li Hua as Pan Jin-lian; Zheng Yun-fei as Xi-men Qing; Xin Liao Xia-huai, Da Gu-hong as the Old Lady Wong; and Li Wan-wen as Li Ping-er. The Beauty of the Time: Mai Bin-rong as We shan-gui; Chen Yan-nong as Chen Yuan-yuan; Li LIe-hao as Tian Wan; Bao Wen-biao as Wu Xiang; Shao Qin-quan as Li Chuang; and Wan Zhang-hong as Lian-er. Si-ma Xiang-ru: Luo Li-juan as Zhuo Wen-jun; Luo Tang-sheng as Si-ma Xiang-ru; Liu Ke-xuan as Zhuo Wong-sun; Li Rui-zu as Han Emperor; and Liang Wen-fang as the princess. Dreams of the Red Chamber: Ou Wei-quan as Jia Bao-yu; Liang Bi-yu as Lin Dai-yu; Bai Mu-dan as Xue Bao-chai; Xin Xia-huai as matriarch Jia; Qian Pin-ting as Wong fong jie; Chen Yin-hong as Zi-juan; and Li Xue-you as Jia Zheng.
Object ID
1999.055.005.054