GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic The Shepherd Su Wu (The Chimpanzee Chasing the Boat) (Mei Shen Opera) Insulting the Carter (Jin Xin Opera) The WIld Monk Bi Hai Kuang Seng (Mei Shen Opera) The Sisters Stele (Hua Sheng Opera) The Shepherd Su Wu: Liang shao-ping as Su Wu; Chen Lu-wei as Xin Xin nv; Xin Ren Jian-hui as Li Ling; Xiao qian-sui as Wong Wen-long; Qian Ping-ting as Wong Zhao-jun; Wen Quan as King Shanyu; and He Yan-ling as the queen. Insulting the Carter: Li Hui as Li Yu-lian; Ou Wei-quan as Liang Dou-gong; Yuan Li-xiang as Lian Tian; Xue Yan-mei as Hua Xiang-rong; and Da Gu-hong as Fong Ren-?. The Wild Monk: Jin Fan as Wu Shi-pong; Cui Miao-zhi as Ye Piao-hong; Mei Xin as Wu Da-cheng; Lu Xiao-ping as Liu Qiu-chan; Xiao Gan-luo as Ling Tian-yan; and Yuan Miao-zhen as the nanny. The Sisters' Stele: Zhong Yun-shan as Fong Sheng; Cui Miao-zhi as Xin Jiao; Dong Bi-yun as tao Jiao; Mei Xin as Ma Huai; Li Jin-fan as Ms. Chang; and Chen Tie-shan as Ms. Liang.
Object ID
1999.055.005.055