GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic Rescuing the Orphan (Lei Dian Jiu Gu Er, Yu Le Opera) Mu Gui Ying (Xin Sheng Opera) Xue Ding Shan Provokes Fan Li Hua for Three Times (Nan Sheng Opera) Emperor Wu of Han Dynasty Dreaming of Madam Wei (Hong Yun Opera) Rescuing the Orphan: Zhong Yun-shan as Cheng Ying; Zheng Kuo-bao as the duchess; Liao Zhi-wei as Gongsun Chu-jiu; Wu Mu-lan as Ms. Wong; Zhong Zhi-xiong as Zhao Shuo; Guo Shao-wen as the empress; and Bai Xin-fan as Tu An-jia. Mu Gui Ying: Liang Su-qin as Mu Gui-ying; Fong Jin-hua as Yang Yan-zhao; Liu Jin-chao as Yang Zong-bao; Li Rei-zu as the eighth duke; Liu Ke-xuan as Mong Liang; Kuo Shao-wen as the matriarch She; Liang Bi-yu as Mu Gua?; and Luo Jia-hua as Jiao Zan. Xue Ding Shan: Mai Bin-rong as Xue Ding-shan; Zhong Li-rong as Fan Li-hua; Qian Ping-ting as Dou Xian-tong; Shao Xin-quan as Cheng Yao-jin; and Tan Ya-wen as Xue Ying-long. Emperor Wu: Xin Ren Jian-hui: Emperor Wu of the Han Dynasty; Cui Miao-zhi as Wei Zi-qin; Xin-liang Xin-bo as Dong-fang Shuo; Li (?) Qin as Princess Ping Yong; Ming Ju-yang as Wei Qin; He Yan-yan as Queen Chen; Xiao Gan-luo as Chen Ya-fu; and Mai Xu as the empress.
Object ID
1999.055.005.056