GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic Pipa Blood over the Pipa River (Shi Dai Opera) Splendid Kesa (Jin Xing Opera) Pipa Blood: Zhong Yun-shan as Wei Ren-bi; Huang Jin-ai as Yao Jin-chai; Lin Jin-tong as Wei Peng-er; Chu Qian-yun as Bai Ru-shuang; Dong Bi-yun as Wei Bi-shan; Xin Xing-bo as Yao Jin; and Xin Xia-hai as Wei De-ren. Splendid Kesa: Ou Wei-quan, Li Bao-yin, Qi Xiao-yin, Guo Liu-biao, He Bo-ren, and Wei Wei.
Object ID
1999.055.005.059