GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic The Legends of the White Snake (Nan Sheng opera) Hong Fu Nv Runs Away in the Dead of Night (Mei Sheng opera) Dragon and Tiger Ferry Duke Jiang (Long Hu Du Jiang Gong, Xin Sheng Co.) Butterfly Dream of Zhuang Zhou The Legends of the White Snake: Zhong Yun-shan as Xu Han-yun and Xu Shi-lin; Bai Yong as Bao Su-zhen; Zheng Guo-bao as Xiao Qin; Fong Jin-shan as Monk Fa-Hai; and Zhu Din-he as Xu Fu. Hong Fu Nv Runs Away: Tian Ya as Li Jing; Xian Jian-li as Hong Fu-nv; Bai Long-zhu as Prime Minister Yong Su; Shao Xin-quan as Qiu Ran-ke; and Wen Quan as security officer. Dragon and Tiger: Luo Jia-quan as King Zhou; Li Hui as Da Ji; Zhong Hui-zhang as Queen; Xue Yan-fang as Nv Wa; Shi Su-de as Shang Rong; Chen Hui-ling as the Enchantress of Pipa; Li Bao-lun as Jiang Zi-ya; Xin Bin-rong as Bi Gan; and Chang (?) Qiang as Bo Yi-kao. Butterfly Dream of Zhuang Zhou: Zhong Yun-Shan as Zhuang Zhou; Zhong Guo-bao as Taian Yu-shuang; Sun Xiao-yun as Xian Lian and Guanyin; Zeng Yun-long as Zhaung Zhong; Bi Zhi-ming as Taoist Lu; Yan Shu-fong as Chun Hua; and Zhong Yun-shan as Chu Wang-sun.
Object ID
1999.055.005.060