GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic Lying on the Woodpile and Testing his Courage (Hong Yun Opera) Making Accusations Against Yan Song Ten Times (Xun Fu Opera) Zhao Jun Leaves for North of the Great Wall (Xing Yun Opera) The Spirit Transforms into Heavenly Flowers (Yunhua yaotai ye hehua) Lying on the Woodpile: Zhong Yun-shan as Fan Li; Li Bao-yin as Xi Shi; Li Xian-qin as Zhong Dan; Zeng Yun-fei as King of Wu; He Jia-guang as King of Yue; He Yan-yan as Queen of Yue; Chang Xin-fei as Wu Yuan; Xiao Gan-luo as Bo Pi; and Chen Da-yun as Wen Zhong. Making Accusations: Tian Ya as Emperor Jiajing; Li Bao-yin as Chang Yuan-chun; Mei Xin as Yan Song; Xiao Gan-luo as Hai Rui; He Yan-yan as Yan Yue-jiao; Xiao Qian-sui as Crown Prince Long-yun; Yun Li-xiang as Chang Tong; Chen Da-yun as Lu Yue. Zhao-jun Leaves: Zhong Li-rong as Wong Zhao-jun; Xin Jian-hui as Emperor Yuan of the Han Dynasty; Li Xiang-qin as Queen Cao; Xin Xin-bo as Mao Yan-shou; Xiao Qian-sui as Liu Wen-long; Xiao Gan-luo as King Chanyu; and Li Da-yun as Han ambassador. The Spirit Transforms: Zhong Yun-shan as the last emperor of the Qi Dynasty; Cui Miao-zhi as Fong Xiao-lan; Mei Xin as Liu Dong-ming; Li Xiang-qin as the queen; Xiao Qian-sui as Dai Wong-da; Chan Da-yun as Yu-wen Zhao.
Object ID
1999.055.005.062