GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic A red branch gives off dense fragrance? (Yi zhi hongyan lu ningxiang, Tian Er Opera) Tears of the Mandarin Ducks (Xing Yun Opera) The Rouge Well (Mei Sheng Opera) Exchange the Crown Prince with a Kitten (Hong Yun Opera) A Red Branch: Xin Ren Jian-hui as Meng Qiao and Meng Ren-ting; Cui Miao-zhi as Shan Yan-wen; Chang Xin-fei as Meng Jia-lun; He Wen-huan as Shen Lan-ling; Mai Chun-nong as Meng Xia; and Shi Hong-ling as Rui Zhu. Tears of the Mandarin Ducks: Tian Ya as Zhou Ren; Cui Miao-zhi as Han Bao-die; Li Xiang-qin as Mrs. Du; He Wen-huan as Du Wen-xue; Chang Xin-fei as Hai Rui; Xia Gan-luo as Yan Nian; Yuan Li-xiang as Fong Chen-dong; Chen Da-yun as emperor Xiao; and Huang Kuo-wei as Lu (?) The Rouge Well: Zhong Yun-shan as the last emperor of the Chen Dynasty; Tan Qian-hong as Chang Li-hua; Ou Wei-quan as Han Yin-hu; Lu Li-qin as the imperial concubine Kong; and Xiao Gan-luo as Chang's father. Exchange the Crown Prince with a Kitten: Zhong Li-rong as imperial concubine Li; Ou Wei-quan as Chen Ling; Xin Xin-bo as Guo Huai; Chang Xin-fei as Judge Bao; He Yan-yan as Queen Liu; Qian Pin-ting as Kou-zhu; Xiao Qian-sui as Emperor Wen of the Song Dynasty; Tan Ya-wen as Hai Shou; and Li Qin-Sheng as Chang Long.
Object ID
1999.055.005.063