GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic The Princess (Di nv hua, Yu Le opera) Ren Jian-hui as Zhou Shi-xian; Bai Xue-xian as Princess Zhang Ping; Liang Xin-bo as Zhou Zhong; Lin Jia-sheng as Zhou Bao-lun; Ren Bin-er as Zhou Rui-lan; Jing Cu-bo as Emperor Cong-zhen and Emperor of Qing Dynasty; Fong Yu-ling as Princess Zhao Ren; Li Yan-bin as Queen Zhou; Lu Li-qin as the imperial concubine Yuan; Yuan Li-xiang as Wong Cheng-en; and Zhu Shao-bo as Chang Qian.
Object ID
1999.055.005.064