GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Princess Pingyang (Ping Yang Gong Zhu); The Romantic Pipa Tune ( Yi Qu Pi Pa Dong Han Huang), The Story behind the Lamp and Fan ( Chun Deng Yu Shan Hen) Artists: Mai Bingrong, Fenghuang Nv; Zhong YunShan, Cui Miaozhi, Li Maoying
Object ID
1999.055.005.069