GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Embroidering perfume satchel for ten times (Shi Xiu Xiang Nang); The God in Luo River (Luo Shui Shen Xian), A Sweet-scented Blooming Flowers (Yi Zhi Hong Yan Lu Ning Xiang) Artists: Ren Jianhui, Fang, Yanfang
Object ID
1999.055.005.072