GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Emperor Wu of Han dreaming Concubine Wei (Han Wu Di Ye Meng Wei Fu Ren) Artists: Xin Ma Shizeng, Cui Miaozhi, Xin Maibingrong, Zeng Yunzhan (?), Lu Shaopin, Xiao Ganluo
Object ID
1999.055.005.081