GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Giving the Sword in the Baihua Pavilion(Bai Hua Ting Zeng Jian) Artists: Ruan Zhaohui, Wu Xiufang, Sai Qilin, Yin Feiyan, Li Jiabao, Xin Cibo
Object ID
1999.055.005.083