GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Flower Princess (Di Nv Hua); Goddess of the Luo (Luo Shen). Artists: Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Cibo, Ouyang Jian, Chen Haoqiu, Xiao Zhongkun, Lu (?)hong, Ying Lili; Fang Yanfen, Ren Jianhui, Mai Bingrong, Liu Kexuan, Ban Ri'an, Ren Bing'er
Object ID
1999.055.005.087