GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Peony Pavilion-Awaken From a Dream (Mudan Ting Jing Meng) (Yu Le Stereo) The Story of Pipa (Pi Pa Ji) Artists: Zhong Yunshan, Chen Fengxian, Bai Longzhu, Jiang Cuiyun, Lu Xiaoping, Mei (?); Zhong Yunshan, Xian Jianli, Xin Bai Xuexian, Xin Mai Bingrong, Li Baolun, He Qian'er, Zhu Chuanque(?), Zhu Shaopo
Object ID
1999.055.005.091