GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Fishing Song (Yu Ge); Golden City Pagoda (She Nv Si Fan) Artists: Lin Dai, Yan Jun, Wang Lai, He Bing, Zhang Yiming, Chen Youxin, Xiang Yimu, Jiang Nan, Zhu Ying, Hong Ye; Li Mei (leading actress)
Object ID
1999.055.005.097