GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Revenge Battle (Wu Qing Bao Jian You Qing Tian); Romance of the Three Kingdoms (San Guo Zhong Yi Ying Xiong Zhuan) Artists: Lin Jiasheng, Chen Haoqiu, Ren Bing'er, Ban Ri''an, Liang Cibo, Guan Hanshan; Chen Jintang, Xin Ma Shizeng, Liang Xingbo, Mai Bingrong, Su Shaotang, Ban Ri'an, Liang Cibo, Ren Bing'er, Nan Hong, Shao XInquan, Huang QIansui, Guan Haishan, Qi Xiaoying, Chen Haoqiu
Object ID
1999.055.005.099