GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Every Night with Nian Nu (Ye Ye Nian Nu Jiao); Szu-ma Hsiang-ju (Sima Xiangru), Penoy Pavilion-Awaken From a Dream (Mu Dan Ting Jing Meng) Artists: He Feifan,. Deng Biyun, Liang Xingbo, Guan Haishan, Nan Hong, Bai Longzhu, Chu Qianyun, Liu Mingying, Guo Yanhong, Ou Weiquan; He Feifan, Luo Lijuan, Liang Xingbo, Mai Bingrong, Liang Cibo, Yan Yaohong, Tan Qianhong, Ren Jianhui, Bai Xuexian, Liang Xingbo, Chen Tieshan, Ying Lili
Object ID
1999.055.005.108