GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Story of Reliving (Zai Sheng Qi Yuan), Peony Pavilion (Mu Dan Ting), Bi Rong Visiting the Prisoner (Bi Rong Tan Jian); Visiting Chen Yuanyuan at Night (Ye Fang Chen Yuanyuan), Pipa is on the way ??(Pi Pa shang Lu), The Story of Finding Jade ( Shi Yu Yuan) Artists: Zhong Yunshan, Zhong Lirong, Ren Jianhui, Zhong Zhixiong, zhang Shaohua?, Li Jinchang, Huang Kunlun, ; He Shaoshan?, Zheng Guobao, ? Ju?, Hong ?nv
Object ID
1999.055.005.110