GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Love Story about Spring Lamp and Feather Fan (Chun Deng Yu Shan Hen)(Nan Sheng Stereo), New White-golden Gragon (XIn Bai Jin Long) (Hong Yun Stereo); Madame Huarui (Hua Rui Furen) (Xing Yun Ge Ju) Artists: Li Wen?, Cui Miaozhi, Mei Xing, He Yanyan, Xiao Qiansui, Mai Qiunong, Xiao Ganluo, Lai Jiasheng, Zhang Ying, Wu Junli, Mei Xing, Mai Qiunong, Xin Shaofeng, Deng Huichan, Deng Huijuan; Xin Ren Jianhui, Xin Liang Xingbo, Li Baoying, Bai Wenli, Xin Laing Shaofeng, He Yanyan, Li Baolun
Object ID
1999.055.005.134