GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Tonight the Moon Is Full (Chong Jian Yue Tuan Yuan), The Matchmaker (Hong Niang); The Dragon Lady (Long Nv San Niang), Prostituting to Raise the Orphan ( Mai Rou Yang Gu Er). Artists: Fang Yanfen, Luo Jianlang, Ban Ri'an, Su Shaotang, Chen Haoqiu, Ma Xiaoying, Huang Ailan, Chen Manhong, Huang Bijia, Fang Yanfen, Luo Jianllang, Luo Yanqing, Ban Ri'an, Liu Kexuan, Lin Jintang; Li Jue, Wen Wen, Mei Zhi, Guo Jiancheng, Ouyang De, Ban Hua, Wen Jing, Fang Yanfen, Luo Jianlang, Feng Huang Nv, Liu Kexuan, Lin Jiasheng, Ma Xiaoying
Object ID
1999.055.005.154