GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Emperor Zhengde Fallis in Love in (Dengde Huang Qing Zui Yixiang Yuan); Love Story in Sun Moon Lake (Riyue Tan Zhi Lian) Artists: Ren Jianhui, Luo Yanqing, Liang Xingbo, Tan Qianhong, Zheng Junmian, Ren Jianhui, Luo Yanqing, Ning Meng; Huang He, Lin Cui, Ding Ying, Wang Shen, Liu Enjia, Li Xiangling
Object ID
1999.055.005.186