GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Book - Library

Summary
A 1996 Chinese-language non-fiction bestseller expressing Chinese nationalism.
Title
Zhongguo keyi shuo bu: Lengzhanhou shidai de zhengzhi yu qinggan jueze [China Can Say No: Political and Emotional Choices in the post Cold-War era ]
Author
Zhang Zangzang, Zhang Xiaobo, Song Qiang, Tang Zhengyu, Qiao Bian and Gu Qingshe
Publisher
Zhonghua gong shang lian he chu ban she
Date
1996
Object ID
2003.500.2753