GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Book - Library

Summary
A sequel to China Can Say No, stating the case for a strong China on the world scene.
Title
Zhongguo Haishi Neng Shuobu [China Still Can Say No]
Author
Song Qiang, Zhang Cangcang, Qiao Bian, Yang Zheng Yu, Gu Qingsheng
Publisher
Zhongguo Wenlian Chuban Gongsi
Date
1996
Object ID
2003.500.2757