GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance\ Title: Luring the girls on ( Jin Chai Yin Feng Huang), Pinggui Back to Yao (Pinggui Hui Yao); Golden Phonix Welcomes the Spring (Jin Feng Yin Chun). Artists: Shao Xinquan, Mai Bingrong, Lin Jiasheng, Feng Huang Nv, Chen Haoqiu, Tan Lanqing (?), Jin Huifen, Xin Ma Shizeng, Yan Fangfen, Tan Qianhong, Ouyang Jian, Shao Xinquan, Bai Longzhu (?); Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Liang Xingbo (A Fu), Chen Jintang, Liang Cibo, Nan Jing (?).
Object ID
1999.055.005.074