GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Story of Sima Sheung-yu (Sima Xiangru); Going across the Mountain of Flames. Artists: Ren Jianhui, Yu Lizhen, Zheng Guobao, Zeng Yunxu, Xin Bingrong; Meng Leiming, Zeng Yunxu, Yuan Lixiang, Shiyanzi, Mai Bingrong, Chen Huizhen, Xi Zhi, Huang Yanji, Mai Qianhong
Object ID
1999.055.005.073