GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Luo Xia Gu Wu; Visiting Qingwen (Fang Qing Wen), Qinqiong Selling Horse (Qin Qiong Mai Ma). Artists: Lin Jiasheng, Li Baoying; Lu Lijun, Jiang Qimei Wen Qiansui
Object ID
1999.055.005.187