GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Image Tape, Magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Reel to Reel audio Tape Master Pieces of Gu Zheng music Concertmaster :Lu Zhen Yuan, Gu Zheng solo: Professor Liang Zaiping, Accompanist: Liang Ming Yue Side 1 a. Huan Le Ge( The Song of Joy) b. Hu Shang Chun Guang(The Spring Scene on the Lake) c. Gao Yuan Mu Di(Shepherd's Flute on the Plateau) d. Ma Che Fu Wu Qu( The Dance and Song of the Carriage Driver) e. Jin Nan Xiao Diao( The Folk Tune of Southern Jin) f. Bu Bu Jiao(Each Dainty Step) g. Yang Chun Bai Xue(White Snow in Sunny Spring) h. Ni Shang Qu( Dance of the Fairy in Rainbow Colored & Feathery Clothes) i. Hua Gu Diao(Flower Drum Tune) j. Yue Er Gao( High Moon ) k. Han Yan Fen Fei( Winter Swallows Flying in Their Seperate Ways) Side 2 a.Ping Yuan Qin Yu (Music in the Ping Garden) b. Dao Yi Qu c. Pu Tian Tong Qing d. Chu Shui Lian e. Hua Meng Lu( f. Gui Fan( Returning Boat) g. Yin He( The Milky Way) h. Shao Bing You Tiao(Baked Sesame Bun and Fried Flour Stick) i. Chang Xiang Si( j. Shang Lou( Walking upstair)
Object ID
1999.055.005.015