GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Title:1.Jiu Tian Xuan Nu(movie soundtrack, Guo Hua Movie Company), 2.Qiau Feng Shi Lang Xin(The Smart Woman Testing the Heart of the Husband)(movie soundtrack) 3.Long Feng Zheng Guai Shuai 4. Qi Jing Hua(movie soundtrack) Side 1 A..Jiu Tian Xuan Nu by Ren Jian-Hui as Ai Jin-Lang;Bai Xue-Xian as Leng Shuang-Bei;Liang Xin-Bo as Gui Da-Lang;Chen Jin-Tang as King Ming; Su Shao-Tang as Ai Ping-Gang and Ren Bing-Er as Leng Yen B. Qiao Feng Shi Lang Xin by Ren Jian-Hui as Song Wen-Luan;Feng Huang Nu as Zhang Feng-Yi; Li Bao-Yin as Zhao Li-Chang; Zhang Yue Er as doctor and county official; Xu Liu (?) as Zhao De Fu; Ma Xiao-Yin as Madam Song and Yan Chun-Fang as Chun Tao Side 2 A.. Long Feng Zheng Guai Shuai by Lin Jia-Sheng, Wu Jun-Li,Guan hai-Shan and Li Yu-Qin a.zou Kai( Triumph Return) b.Feng Guan( Designation) c.Kua Gong(Bragging the Triumph) d.Hu Zheng( Dispute) e.Mian Sheng( Pilgrimage) f. zuo Huen( Match Making) g.Dong Fang Wedding h.Huan Bian(Unfaithful Husband) i.Zheng Suai(Competing for Taking Command) j.Xiang Ji(Taunting Each Other) k.Zi Yuan(Remorse) l.Bin Bai(Losing the Battle) m.(Qing Yuan)Asking for Backup n.Bu Liang( Unforgiveness) o.Rang Gong( Giving Precedence Out) p.He Hao( Making Up) B. Qi Jing Hua by Xin Ma Shi-Zeng,Luo Yan-Qing, Chen Jin-Tang and Li Hai Quan
Object ID
1999.055.005.027