GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Spring Breeze Brings Back the Returned Swallow (Chun Feng Dai De Yan Gui Lai); A Patriot' Sword ( Yi Ba Cun Zhong Jian) Artists: Ren Jianhui, Luo Jianlang, Bai Luming, Liang Cibo, Li Haiquan, Ma Xiaoying, Shao Xinquan, Ren Bing'er, Zhang Sheng; Xin Ma Shizeng, Lin Dan, Feng Huang Nv, Shi Yanzi, Deng Jilu, Ban Ri'an, Shao Xinquan, Liang Yixiong, Sai Feilin, Lin Wo, Xiang Hai
Object ID
1999.055.005.096