GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The love story of Meng Lijun (Duo Qing Meng Lijun); The Emperor of Yuan Holding Memorial Ceremony at Night (Yuan Shun Di Ye Ji Ning Xiang Er) Artists: Xin Ma Shizeng, Deng Biyun, Chen Jintang, Tan Qianhong, Ban Ri'an, Liang Cibo, Yan Qunfang, Li Qifeng, Li Renbing, Cai ? li, Liang Biaojue, Li Zongyao; Xin Ma Shizeng, Wu Junli, Nan Hong, Ban Ri'an, Guan Shanhai, Bai Longzhu
Object ID
1999.055.005.104