GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: Trial of the Wife Who Murdered Husband (San Si Hui Shen Sha Gu An); The Gold-Braided Fan (Chuan Jin Bao Shan) Artists: Ren Jianhui, Yu Lizhen, Tan Qianhong, Chen Pimei, Lin Jiasheng, Zheng Sheng, Ban Ri'an, Ren Bing'er
Object ID
1999.055.005.103