GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, Magnetic - Artifacts

Description
Tape, Magnetic Cantonese Opera Performance Title: The Mad Monk by the Sea (Bi Hai Kuang Seng); The Tomb of Brotherhood (Zi Mei Bei). Artists: Jin Fan, Cui Miaozhi, Mei Xing, Lu Xiaoping, Xiao Ganluo, ? Miaoyuan; Zhong Yunshan, Cui Miaozhi, Deng Bihong, Mei Xing, Li Jinfan, Chen Tieshan
Object ID
1999.055.005.183