GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Xing Yun Stereo Jin Chuan Long Feng Pei(The Golden Bracelet, the Marriage of the Dragon and Phenix) by Xin Ma Shi-Zeng (as Chu Zi-Yu); Cui Miao-Zhi (as princess Jin-Fong); Chen Jin-Tang (as King Xiang of Zhao State); Zheng Guo-Bao as princess (Yin-Feng); Zeng Yun Fei (as Fu Lu); Xiao Chian-Shui (as general Chen Wei); Xiao Gan Luo (as King Huai of Jin State)
Object ID
1999.055.005.019