GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
The Chrysanthemum with Golden Leaves (Jin Xin Opera); The Third Son of the Shas (Jin Xin Opera); Diao Chan (Jin Xin Opera); The Fourteen-year Tears of the Loving Mother (Jin Xin Opera). The Chrysanthemum with Golden Leaves: Lin Jia-shen as Chang Yan-lin; Xu Qing-qing as Lin Meng-xian; Du Guo-wei as Gui Fang; Zheng Yun-fei as Mrs. Chang; Chen Hui-zhen as Zhou Yu-xian; Xin Qun-lun as Mr. Zhou; Xin Bin-rong as Mr. Lin; Li Jin-chang as Ou Lin-guang; and He Jia-quan as the emperor. The Third Son of the Shas: Zhen Yun-fei as the third son of the Shas; Zhong Li-rong as Yin Jie; Zhen Yun-xian as Sha's wife; Xin Liao Xia-huai as Tan Ren; Li Jin-fan as Mrs. Sha; Jiang Fong as Sha Fong-xiang. Diao Chan: Bai Yong as Diao Chan; Ou Wei-quan as Lv Bu; Liu Shao-wen as Chang Liao; Luo Jia-hui as Cao Cao; Fong Wan-mei as Mrs. Lv; and Fong Jin-hua as Chen Gong-xiang. The Fourteen-year Tears of the Loving Mother: Cui Miao-zhi, Liang Bi-yu, Xiao Qian-sui, Wan Xiao-lan, He Bo-guang, Guo Liu-de, Mei Xin.
Object ID
1999.055.005.049