GGLL-CHC HomeCopyright StatementPhoto RequestContact Us
Wing Luke Museum
:: next previous 

Tape, magnetic - Artifacts

Image Tape, magnetic
Copyright
For permission or reproduction for this image, use the photographic application and guidelines here.
Description
Tape, magnetic Wong Zhao-Jun The Story of the West Wing Xi-Shi Three Riddles for Miss Su's Groom-to-be Wong Zhao-jun: Chen Yan-tong as Emperor Yuan of the Han Dynasty; Liang Su-qin as Wong Zhao-jun; Huang Mon-hen as Mao Yan-shou; Huang Pei-lan as Cui Hua; Lin Jia-shen as Liu Wen-long; Bai Long-zhu as Barbarian King. The Story of the Western Wing: Li Wen-suo as Chang Shen; Li Bao-yin as Ying Ying; Zhong Li-rong as Hong Niang; Liu Shao-wen as Monk Fa Cong; Xu Xiu-yin as Madame Cui; Miao Shao as Sun Fei-hu. Xi Shi: Liang Su-qin as Xi Shi; Liu Jin-chao as Fan Li; Kuo Shao-wen as King of Wu; Chen Cai-lan as Zheng Dan; Bai Long-zhu as King of Yue; and Chen Hui-zhen as Queen of Yue. Three Riddles: Shao Qin-quan, Tan Yong-qiu; Chang Yue-er, Xin Ren Jian-hui, Chen Lu-wei, and Li Hai-quan.
Object ID
1999.055.005.051